Przetargi.pl
Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach dostępu do infrastruktury Punktu Wymiany Ruchu Telecity Group (dawniej PLIX), przez okres 36 miesięcy

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł ogłasza przetarg

 • Adres: 00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 547 88 17 , fax. 22 547 73 84
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł
  ul. Jana Pawła Woronicza 17 17
  00-999 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 547 88 17, fax. 22 547 73 84
  REGON: 01041897300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach dostępu do infrastruktury Punktu Wymiany Ruchu Telecity Group (dawniej PLIX), przez okres 36 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach dostępu do infrastruktury Punktu Wymiany Ruchu Telecity Group (dawniej PLIX), przez okres 36 miesięcy. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej równowartości kwoty 207.000 euro. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę netto 720.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642161107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach