Przetargi.pl
Świadczenie usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w płatnej prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i zasięgu regionalnym województwa małopolskiego na 2019 rok w ramach Departamentu Skarbu i Gospodarki

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 351554287
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w płatnej prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i zasięgu regionalnym województwa małopolskiego na 2019 rok w ramach Departamentu Skarbu i Gospodarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w płatnej prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i zasięgu regionalnym województwa małopolskiego na 2019 rok. Przez prasę codzienną o zasięgu regionalnym województwa małopolskiego należy rozumieć tytuł prasowy ukazujący się (samodzielnie bądź w postaci dodatku regionalnego dołączonego do wydania ogólnopolskiego) każdego dnia od poniedziałku do soboty w każdym powiecie województwa małopolskiego. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: a) Część 1 zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na stronach redakcyjnych w płatnej prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim o średnim nakładzie dziennym w wydaniu od poniedziałku do soboty (w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.) nie mniejszym niż 45.000 egzemplarzy. Zamawiający przewiduje, że w ramach realizacji usługi zleci do opublikowania maksymalnie 10 ogłoszeń o powierzchni 6 modułów. b) Część 2 zamówienia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na stronach redakcyjnych w płatnej prasie codziennej o zasięgu regionalnym województwa małopolskiego, o średnim nakładzie dziennym w wydaniu regionalnym od poniedziałku do soboty (w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.) nie mniejszym niż 10.000 egzemplarzy. 3. Zamawiający przewiduje, że w ramach realizacji usługi zleci do opublikowania maksymalnie: 32 ogłoszenia o powierzchni 2 modułów oraz 11 ogłoszeń o powierzchni 6 modułów. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla części 1 zamówienia zawarty jest w załącznik nr 4a do siwz oraz dla części 2 zamówienia zawarty jest w załącznik nr 4b do siwz. 4. Warunki wykonania zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. II. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tj. Dz. U. z 2014 poz. 164 z późn. zm./). III. Forma składania dokumentów: 1. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 4. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach