Przetargi.pl
Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Archiwum Państwowe w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 301 74 63/64 , fax. 58 301 83 66
 • Data zamieszczenia: 2020-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Archiwum Państwowe w Gdańsku
  ul. Wałowa 5
  80-858 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 301 74 63/64, fax. 58 301 83 66
  REGON: 10570000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.ap.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Archiwum Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach Archiwum Państwowego w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego w obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku tj. w budynku przy ul. Wałowej 5 i ul Polanki 124 w Gdańsku oraz przy ul. Handlowej 11 w Gdyni.. 2. Powierzchnia sprzątania: 2.1. Łączna liczba powierzchni sprzątania wewnętrznego: 4 978 m2 2.2. Łączna liczba powierzchni sprzątania zewnętrznego: 2450 m2 3. Liczba pomieszczeń sprzątanych w godzinach pracy, zasady pobierania kluczy, wykaz administratorów budynków, wskazanie miejsca składowania nieczystości, godziny sprzątania oraz ogólne zasady wykonywania usługi sprzątania zawarte zostały w „Regulaminie sprzątania” stanowiącym załącznik nr 6 do umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 8 pkt 2a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach