Przetargi.pl
Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ 22 i PZ 23 - ZP/PN-10/19

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 74 47 002 , fax. 857 447 133
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 23
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 74 47 002, fax. 857 447 133
  REGON: 29382900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowych PZ 22 i PZ 23 - ZP/PN-10/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Część 1 – świadczenie usługi kompleksowego serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowej PZ 22; 2) Część 2 – świadczenie usługi kompleksowego serwisu pogwarancyjnego mroźni niskotemperaturowej PZ 23; na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zabezpieczenie oferty wadium w wysokości: 1.1) Część 1: 1 470,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt 00/100 zł), 1.2) Część 2: 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 zł). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1) pieniądzu, 3.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3) gwarancjach bankowych, 3.4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 t.j.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiającego: 27 1130 1059 0017 3408 0720 0001 z dopiskiem „Wadium w procedurze nr ZP/PN-10/19 dot. Części …..”. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 3.2) – 3.5), oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, przy czym dokument ten nie może stanowić całości z ofertą. 6. Zaleca się, aby Wykonawca podał w ofercie formę w jakiej zostało wniesione wadium oraz datę wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 3.1) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. 3.2) Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 3.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której jednoznacznie będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3.4) Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną