Przetargi.pl
Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Józefa Chełmońskiego 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 75 62 500 , fax. 25 75 62 550
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mińsk Mazowiecki
  Józefa Chełmońskiego 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 75 62 500, fax. 25 75 62 550
  REGON: 711582747
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przewozu dzieci/uczniów do/ze szkół na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku szkolnym 2022/2023, usługi przewozu dzieci/uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki do i z wymienionych poniżej placówek oświatowych: - Szkoła Podstawowa w Brzózem - około 90 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie – około 18 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Janowie - około 225 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Mariance - około 134 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce - około 42 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Stojadłach - około 28 dzieci/uczniów, - Szkoła Podstawowa w Zamieniu - około 38 dzieci/uczniów, realizowane na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów. Przewidywana łączna liczba dzieci/uczniów objęta zamówieniem to 575. Dowóz odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w kwocie 5 000.- zł.2. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Nr 52 9226 0005 0000 8035 2000 0040. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w postępowaniu nr RI.271.1.12.2022”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:- aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz- aktualne zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób (wymaganie dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza),2. sytuacji ekonomicznej lub finansowejWarunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ważnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 300.000.- zł na każde zdarzenie wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za tę polisę.Ponadto Wykonawca zobowiązany jest posiadać grupowe ubezpieczenie NNW dla przewożonych pasażerów o wartości świadczenia minimum 30.000.- zł na każdego pasażera (wymaganie dotyczy wyłącznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza).3. zdolności technicznej lub zawodowej•Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę przewozową polegającą na dowozie przez okres minimum 4 miesięcy, dzieci/uczniów do placówek oświatowych, o wartości minimum 100.000.- zł oraz przedstawi dowody, że usługi te zostały/są wykonane/wykonywane należycie.• Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 13 środkami transportu do bezpiecznego przewozu dzieci/uczniów, wyposażonymi łącznie w ilość miejsc siedzących odpowiednią do ilości dzieci/uczniów objętych zamówieniem. Pojazdy winny być nie starsze niż z 2005 roku produkcji, posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC.•Wykonawca wykaże, że dysponuje, skierowanymi do realizacji zamówienia osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, szkolenia, i które nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, tj.:- minimum 13 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D oraz co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie przewozu osób,- minimum 13 osobami pełniącymi funkcję opiekunów przewożonych uczniów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach