Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu pracowników tymczasowych do pracy na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6398119, 6398166 , fax. 056 6398120
 • Data zamieszczenia: 2014-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.
  ul. Grudziądzka 159 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6398119, 6398166, fax. 056 6398120
  REGON: 87052597300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpo.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu pracowników tymczasowych do pracy na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kierowaniu pracowników tymczasowych do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego. 2. Miejscem świadczenia usługi przez pracowników Wykonawcy będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 3. Pracownicy tymczasowi będą wykonywać prace związane z sortowaniem odpadów na linii sortowniczej oraz inne prace porządkowo - gospodarcze wykonywane w ZUOK, w szczególności: 1) wysortowywanie surowców wtórnych (folia, PET, karton, papier, PP/PE, puszki aluminiowe, szkło, odpady elektroniczne) zawartych w strumieniu odpadów podawanych na linię sortowniczą; 2) wykonywanie prac porządkowych na stanowisku pracy oraz na terenie ZUOK i wokół; 3) wykonywanie innych czynności związanych z pracą sortowni odpadów poleconych przez pracownika nadzoru z ramienia pracodawcy użytkownika
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 796100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.mpo.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach