Przetargi.pl
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 685 43 62
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  Kilińskiego 102/102a
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 685 43 62
  REGON: 004345575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu dziennego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 doSWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, tj. posiada co najmniej 6 osób skierowanych do realizacji świadczenia usługi.Osoby wyznaczone do realizacji usługi powinny posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, lub pielęgniarka, lub pracownik socjalny, lub asystent osoby niepełnosprawnej, lub inne kwalifikacje dające wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć usługę opieki wobec osoby niepełnosprawnej albo osoby posiadające udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach