Przetargi.pl
świadczenie usługi opieki nad firmą uczniowską

III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida ogłasza przetarg

 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 11
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7482870 , fax. 17 7482895
 • Data zamieszczenia: 2013-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
  ul. Szopena 11 11
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7482870, fax. 17 7482895
  REGON: 00024702500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi opieki nad firmą uczniowską
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia świadczenie usług opieki na następującymi firmami uczniowskimi : 1. Uczniowska Firma Turystyczna 2. Uczniowska Firma Reklamowa 3. Uczniowska Firma Handlowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 790000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.3lo.rzeszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach