Przetargi.pl
Świadczenie usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 643 312 , fax. 178 532 770
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
  ul. Krakowska 16
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 643 312, fax. 178 532 770
  REGON: 69002884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmsw.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji (unieszkodliwianiu) odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz na warunkach określonych w projekcie umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsca zlokalizowanego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie oraz zlokalizowanego na terenie Przychodni MSWiA w Krośnie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający zastrzega, iż ilości odpadów będące przedmiotem zamówienia są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego na usługę. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zamówienia. 5. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowej usługi, ponad ustalone terminy realizacji zamówienia, odbiór odpadów będzie odbywał się na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia lub w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu ze zgłaszającym. 6. Wykonawca odbierał będzie: a) z miejsca zlokalizowanego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie - odpady 3 x w tygodniu – poniedziałek, środa, piątek (nie rzadziej jednak niż co 72 godziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 139, poz.940). b) z miejsca zlokalizowanego na terenie Przychodni MSWiA w Krośnie – odpady 1 raz w miesiącu 7. Jeżeli dzień wywozu z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 6 przypadałby na dzień wolny od pracy, wywóz nastąpi w pierwszym następującym po nim dniu roboczym. 8. Wykonawca będzie ważył odpady każdorazowo na wadze umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy lub dostarczy dokument potwierdzający wagę odebranych odpadów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowej kontroli prawidłowych czynności podczas ważenia odebranych odpadów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów od Zamawiającego stając się z chwilą przejęcia odpadów wraz z dokumentem obrotu odpadami, posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca przejmuje obowiązek dalszego gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 10. Transport odpadów z miejsca magazynowania do miejsca unieszkodliwiania z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących przy transporcie odpadów niebezpiecznych. 11. Przetwarzanie odpadów medycznych, w tym unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarni odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 12. Zakaźne odpady medyczne, muszą być unieszkodliwiane zgodnie art. 20 ust. 2 – ust. 6 tj. „zasadą bliskości” ustawy 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. z 2013 poz.21 z poźn. zm.). Usługa musi być wykonana przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, przestrzegając zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych we współspalarniach odpadów, zgodnie z art. 95 ust. 2 i ust. 3 przywołanej wyżej ustawy. 13. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie instalację unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych odebranych od Zamawiającego (miejscowość, adres położenia instalacji) oraz złożyć oświadczenie o posiadaniu wolnych mocy przerobowych w instalacji spełniającej zasadę bliskości. 14. Całość przedmiotu zamówienia realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 15. Zamawiający wymaga dla każdej partii odebranych odpadów dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych – zgodnie z art. 95 ust. 4 i ust. 5 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014, poz. 107). 16. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych w terminie do 10-go następnego miesiąca. 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przejęte od Zamawiającego odpady oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę zakaźnymi odpadami medycznymi – związaną z procesem transportu, unieszkodliwiania odpadów oraz innych spraw związanych z dostarczeniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, przechodzi na Wykonawcę w momencie odbioru zakaźnych odpadów medycznych wraz z dokumentem – „Kartą przekazania odpadu” i obciąża Wykonawcę do chwili zakończenia unieszkodliwiania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualne zezwolenia właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym a w szczególności: a) decyzję zezwalająca na zbieranie odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. z 2018 poz.21) –dotyczy podmiotów, które ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych są zobowiązane do posiadania stosownego zezwolenia b) decyzję zezwalająca na transport odpadów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia (wg kodów), wydaną przez właściwy organ zgodnie wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o opadach ( Dz. U. z 2018 poz.21)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowo cenowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza/ - tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, 3. Wypełniony formularz asortymentowo- cenowy - załącznik nr 6do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach