Przetargi.pl
Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, Miodowa 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000287987
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych, uwzględniającej co najmniej następujące kategorie:1) sport i rekreacja w ramach miesięcznych abonamentów;2) sport i rekreacja w ramach zakupionych indywidualnie przez Pracowników Zamawiającego zajęć lub karnetów;3) kultura i oświata;4) wypoczynek; 5) inne;6) dodatkowe, finansowane ze środków własnych Pracowników.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach