Przetargi.pl
Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych

Ministerstwo Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 00-952 Warszawa, Miodowa 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000287987
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kafeteryjnej dla Pracowników Ministerstwa Zdrowia poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych, uwzględniającej co najmniej następujące kategorie:1) sport i rekreacja w ramach miesięcznych abonamentów;2) sport i rekreacja w ramach zakupionych indywidualnie przez Pracowników Zamawiającego zajęć lub karnetów;3) kultura i oświata;4) wypoczynek; 5) inne;6) dodatkowe, finansowane ze środków własnych Pracowników.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na zapewnieniu dostępu do cyfrowej platformy kafeteryjnej udostępniającej benefity dla pracowników w kategoriach sport, rekreacja, kultura i oświata dla co najmniej 300 pracowników w sposób nieprzerwalny co najmniej 12 miesięcy;b) Wykonawca dysponuje obiektami sportowo-rekreacyjnymi w liczbie: co najmniej 1000 w skali całego kraju, w tym minimum 250 na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów granicznych w ramach miesięcznych abonamentów oraz 150 w skali całego kraju w ramach pojedynczych wejściówek na poszczególne usługi.c) Wykonawca dysponuje obiektami świadczącymi usługi kulturalno-oświatowe w liczbie: co najmniej 250 w skali całego kraju, w tym minimum 50 na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów granicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach