Przetargi.pl
świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Akademia Współpracy”

Toruńskie Centrum Usług Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńskie Centrum Usług Społecznych
  Marii Konopnickiej 13
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 520850227
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tcus.torun.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Akademia Współpracy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania) dla 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Akademia Współpracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.- posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej (RIS) oraz minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń- jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie aktywizacji zawodowej, w szczególności:a) PUP i inną instytucją rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach PAI, w tym:- Publiczną służbą zatrudnienia,- Ochotniczym Hufcem Pracy,- Agencją zatrudnienia,- Instytucją szkoleniową,- Instytucją dialogu społecznego,- Instytucją partnerstwa lokalnego.b) CIS i KIS w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;c) przedsiębiorstwem społecznym;d) organizacją pozarządową, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozdział 6, Agencje zatrudnienia, art. 18 i posiada aktualny wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwawłaściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli:1) posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia,2) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.:co najmniej jedną osobą posiadającą:a) wykształcenie wyższe kierunkowe,b) uprawnienia doradcy zawodowegoc) co najmniej 2- letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz doświadczenie w prowadzeniu i przygotowaniu IPD dla minimum 30 osóbNa podstawie art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby:1. bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,lub2. młodocianej, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,lub3. osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,4. inną osobę niż określone w pkt. 1 -3, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,w okresie obejmującym realizację przedmiotu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach