Przetargi.pl
Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sali konferencyjnej i organizacją transportu dla uczestników w ramach projektu Pn. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003_10_11)

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5240171 w. 60; 5241060 , fax. 089 5240505
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
  ul. Oczapowskiego 10 10
  10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5240171 w. 60; 5241060, fax. 089 5240505
  REGON: 00008019219000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.infish.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sali konferencyjnej i organizacją transportu dla uczestników w ramach projektu Pn. Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003_10_11)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termin planowanej konferencji: od 08-04-2014 (od godziny 15:00) do 11-04-2014 (do godziny 11:00 po śniadaniu). Planowana liczba uczestników konferencji: 70 osób. Warunki: 1. Miejsce: obiekt położony nad jeziorem w odległości nie większej niż 30 km od Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS w Pieczarkach (Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze) - odległość oznacza trasę dojazdu drogami publicznymi. 2. Standard zakwaterowania: hotele, pensjonaty, centra szkoleniowo-wypoczynkowe (spełniające standardy obiektów dwugwiazdkowych według Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 roku Nr 22, poz. 169) oraz jednocześnie spełniać następujące wymagania hoteli 3-gwiazdkowych: bezpłatny dostęp do internetu w pokojach, usługi restauracyjne w obiekcie. 3. Wyżywienie dla 70 osób, obejmujące: a. 3 śniadania w dniach 09.04, 10.04. i 11.04.2014 - standard, w formie bufetu, 2 propozycje menu przedstawione przez oferenta, dołączone do oferty cenowej, b. 3 obiady serwowane do stolika w dniach 08.04., 09.04. i 10.04.2014 - 2 propozycje menu przedstawione przez oferenta, dołączone do oferty cenowej. Propozycja powinna obejmować obiad 2-daniowy, deser, napoje: kawa, herbata, soki, woda gazowana oraz niegazowana. Obiado-kolacja w dniu 08.04.2014 r. wydawana do godziny 20:00. c. kolacja grillowa w dniu 09.04.2014 - 2 propozycje menu przedstawione przez oferenta, dołączone do oferty cenowej, z których zamawiający wybierze jedną, b. uroczysta kolacja (serwowana do stolika) w dniu 10.04.2014 - 2 propozycje menu przedstawione przez oferenta, dołączone do oferty cenowej, z których zamawiający wybierze jedną, c. przerwa kawowe w dniach 09.04. i 10.04.2014 w godzinach trwania konferencji tj. 09.04.2014 od godz. 9:00 do godz. 18:00 oraz 10.04.2014 od godz. 9:00 do 14:00- obejmująca min. kawę, herbatę, wodę mineralną, soki, bufet cukierniczy (ciasta i/lub ciastka). 4. Sala konferencyjna: a. sala dla 70 uczestników - dostępna 09.04.2014 od godz. 9:00 do godz. 18:00 oraz 10.04.2014 od godz. 9:00 do 14:00, b. wyposażenie sali konferencyjnej: klimatyzacja, projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie sali, zaciemnienie sali, c. sala musi posiadać techniczną możliwość zainstalowania sprzętu do tłumaczenia symultanicznego w trakcie konferencji - miejsce na 2 kabiny tłumaczy, sprzętu nagłaśniającego ze słuchawkami. d. przed konferencją wykonawca udostępni salę firmie wykonującej tłumaczenie konferencji w celu instalacji niezbędnego sprzętu. 5. Cena obejmować musi również bezpłatny parking dla samochodów osobowych gości hotelowych. 6. Kalkulacja ceny ofertowej (cena netto i brutto) - przygotowanie kalkulacji według wyżej wymienionej specyfikacji, przy założeniu uczestnictwa 70 osób. 7. Ostateczne rozliczenie kosztów ww. usług będzie dokonane na podstawie faktycznej liczby uczestników, biorących udział w konferencji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach