Przetargi.pl
świadczenie usługi hostingu aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymywanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 80-397 Gdańsk, Kołobrzeska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 5534311 , fax. +48 58 5535334
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
  Kołobrzeska 61
  80-397 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 5534311, fax. +48 58 5535334
  REGON: 191011538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://opz.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi hostingu aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymywanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest hosting aplikacji internetowej służącej realizacji projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” oraz utrzymanie serwera DNS dla potrzeb domeny bezcukrzycy.gdansk.pl. 2. Pozostałe szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunków współpracy zostały opisane w zał. nr 6 Opis przedmiotu zamówienia, oraz zał. nr 7 Wzór umowy. 3. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72415000-2 – usługi hostingowi dla stron WWW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72415000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające podpisanie oferty przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wypis z KRS lub CEIDG), w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności - składany wraz z ofertą 2) wadium 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo dot. wykonawcy wyznaczonego do reprezentacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną