Przetargi.pl
Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-053 Kraków, ul. Ciemna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 988 108, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
  ul. Ciemna 6
  31-053 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 988 108, , fax. -
  REGON: 15817985000320
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-krakow.pl, www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dzierżawy włókien światłowodowych pomiędzy budynkami MOW NFZ w Krakowie oraz usługi transmisji danych do Delegatur MOW NFZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wydzierżawienie Zamawiającemu pary jedno-modowych włókien światłowodowych w relacjach pomiędzy węzłami w Krakowie (Józefa – Racławicka, Racławicka – Batorego, Józefa – Batorego, Józefa – Wadowicka, Racławicka – Wadowicka) oraz połączenie sieci lokalnych Zamawiającego wysokowydajną siecią rozległą WAN w technologii MPLS, poprzez wydzielenie sieci prywatnej VPN w sieci Wykonawcy oraz utrzymywanie tego połączenia. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72700000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia w mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, tj. Wykonawcy, którzy posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. 2019, poz. 2460 z późn.zm)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach