Przetargi.pl
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo–rekreacyjnych na terenie Polski, a w szczególności na terenie m.st. Warszawy, dla pracowników, ich dzieci oraz osób towarzyszących

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 11
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
  Aleje Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000319150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo–rekreacyjnych na terenie Polski, a w szczególności na terenie m.st. Warszawy, dla pracowników, ich dzieci oraz osób towarzyszących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski, a w szczególności na terenie m.st. Warszawy, dla pracowników, ich dzieci oraz osób towarzyszących
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach