Przetargi.pl
Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju dla pracowników OPI PIB, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących.

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 188b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 570 14 00
 • Data zamieszczenia: 2023-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  al. Niepodległości 188b
  00-608 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 570 14 00
  REGON: 006746090
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opi.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju dla pracowników OPI PIB, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju dla pracowników OPI PIB, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 usługi obejmujące dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju dla pracowników firm, członków ich rodzin oraz osób towarzyszących o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto, każda usługa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach