Przetargi.pl
Świadczenie Usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach na rok 2021 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-083 Balice, ul. Szkolna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 285 60 25 , fax. 12 285 60 25
 • Data zamieszczenia: 2020-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Balicach
  ul. Szkolna 66
  32-083 Balice, woj. małopolskie
  tel. 12 285 60 25, fax. 12 285 60 25
  REGON: 12128589400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zspbalice.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie Usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach na rok 2021 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Balicach na rok 2021 z przerwami przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, w szczególności spełnienia przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi potwierdzenie wykonywania w ciągu ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert działalności polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu wyżywienia dla dzieci i młodzieży szkolnej o minimum 250 tys. zł brutto. 2. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednio: a) samochodami spełniającymi wymogi sanitarno-higieniczne do transportu żywności, b) sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia tj. termosów do przewozu żywności w odpowiedniej ilości, c) minimum jednym dietetykiem posiadającym odpowiednie uprawnienia i wykształcenie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ. 7.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 7.5. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 7.6. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach