Przetargi.pl
Świadczenie usługi cateringowej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZEZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 32-765 Rzezawa, Szkolna 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6127832
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZEZAWIE
  Szkolna 11
  32-765 Rzezawa, woj. małopolskie
  tel. 14 6127832
  REGON: 001188603
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sprzezawa.szkolnastrona.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi cateringowej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa cateringowa polegająca na dostarczaniu obiadu dwudaniowego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie na rok kalendarzowy 2023.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach