Przetargi.pl
Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, Bohaterów Getta
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 449 033, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
  Bohaterów Getta 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 449 033, , fax. -
  REGON: 23118096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa hanlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - sporządzanie całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem diet indywidualnych, - dystrybucję posiłków w systemie tackowym na poszczególne oddziały, - podawanie i odbiór tacek od pacjentów i ich transportowanie do kuchni po skończonym posiłku, - utylizację resztek i odpadów pokonsumpcyjnych, - mycie naczyń, wózków i sprzętu w zmywaku, - utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz przechowywania sprzętu i urządzeń do dystrybucji posiłków, - codzienne sporządzanie jadłospisów oraz przekazywanie ich do oddziałów, - sporządzanie jadłospisów dekadowych wraz z określeniem kaloryczności posiłków. Usługi żywienia zbiorowego będą się odbywała w siedzibie Zamawiającego Zamawiający wynajmie Wykonawcy, pomieszczenia kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem, celem realizacji usługi. Przekazanie pomieszczeń i wyposażenia kuchni szpitalnej, nastąpi na podstawie umowy najmu. Wykonawca zobowiązany jest do: - świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności sanitarnymi, dotyczącymi zbiorowego żywienia i innymi, - zorganizowania systemu pracy w sposób zapewniający szczególną staranność i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 9Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (...), polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1) W sytuacji określonej w pkt I, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2) Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich: a) braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p b) spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b u.p.z.p. zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ, złożone przez te podmioty. 3) Jeżeli Wykonawca na etapie składania ofert wykaże samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie może na etapie późniejszym (uzupełniania dokumentów) powołać się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. II. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6 ppkt 1.4) Tomu I SIWZ w zakresie wymaganym od Wykonawcy. III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2 Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. IV. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.369) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do Tomu I SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach