Przetargi.pl
Świadczenie usług zakwaterowania z wyżywieniem dla policjantów na terenie miasta Krakowa

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zakwaterowania z wyżywieniem dla policjantów na terenie miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla: 1) maksymalnie 85 osób, w okresie co najmniej od 16 września do 13 grudnia 2019 roku, 2) maksymalnie 85 osób, w okresie co najmniej od 18 grudnia 2019r. do 19 marca 2020 roku, 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób zakwaterowanych przed i w trakcie realizacji umowy. 3. Obiekt, w którym będą świadczone usługi musi się znajdować na terenie miasta Krakowa. 4. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin zakończenia świadczenia usług może być wydłużony w przypadku wydłużenia staży adaptacyjnych i może dotyczyć pojedynczych osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby spowodowanej np. chorobą, o długość tej choroby. 5. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 6. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej: - dysponują obiektem spełniającym warunki wymienione w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia zawarta jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do Ogłoszenia. 5. Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej (zaleca się skorzystanie z druku oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 5 do Ogłoszenia z zaznaczeniem treści pkt 1 tego oświadczenia). 6. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia i dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może również wezwać Wykonawców do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach