Przetargi.pl
Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników AOTMiT, ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących przez okres 24 miesięcy.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-032 Warszawa, Przeskok 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 22 101 46 00
 • Data zamieszczenia: 2023-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  Przeskok 2
  00-032 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 22 101 46 00
  REGON: 140278400
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aotmit.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników AOTMiT, ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ich dzieci do ukończenia 15-tego roku życia oraz osób towarzyszących, przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie posiadanego doświadczenia.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, przy czym jedna z usług o wartości nie mniejsza niż 100.000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach