Przetargi.pl
Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-507 Katowice, ul. Francuska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 593 002 , fax. 323 593 001
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  ul. Francuska 78
  40-507 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 593 002, fax. 323 593 001
  REGON: 27374789400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia majątkowego, NNW oraz odpowiedzialności cywilnej (CZĘŚĆ I) i/lub ubezpieczenia komunikacyjnego (CZĘŚĆ II), dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w zakresie 1.1. ubezpieczenia komunikacyjne (CZĘŚĆ II) obejmujące: - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w ruchu krajowych i zagranicznym, - ubezpieczenia Auto-Casco, - ubezpieczenie Assistance, -ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, i/lub ubezpieczenia majątkowe (CZĘŚĆ I) obejmujące: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji (wandalizmu) graffiti, - ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w grupach 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – (WZÓR w pliku do pobrania).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach