Przetargi.pl
Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego "Czasopismo Techniczne / Technical Transactions" - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego "Czasopismo Techniczne / Technical Transactions" - w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług marketingowych, hostingowo - dystrybucyjnych, szkoleniowo - konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług wydawania i dystrybucji czasopisma naukowego „Czasopismo Techniczne/Technical Transactions” (dalej jako: „Czasopismo”) w formie elektronicznej, w tym usług hostingowo-dystrybucyjnych, marketingowych, szkoleniowych oraz rozwiązań technologicznych (dalej jako „Usługi”) zgodnie z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia w latach 2020-2022 w systemie ciągłym oraz prowadzenie archiwum czasopisma z lat 2017-2019 na platformie hostingowo-dystrybucyjnej. Usługi hostingowo-dystrybucyjne: Zapewnienie i utrzymywanie profesjonalnej platformy hostingowo-dystrybucyjnej o zasięgu międzynarodowym (minimalne kryteria: dotychczasowo zapewnia hosting min. 500 czasopism o zasięgu międzynarodowym, zapewnia automatyczną dostawę metadanych, abstraktów i pełnych tekstów artykułów do serwisów indeksacyjnych i baz danych, automatycznie tworzy żywe linki do cytowanych artykułów), na której dostępna będzie treść Czasopisma. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia serwisu oraz treści Czasopisma. Tworzenie oraz utrzymywanie w serwisie internetowym dedykowanej dla Czasopisma strony www., na której znajdą się podstawowe informacje o Czasopiśmie (paszport Czasopisma): skład redakcji, skład rady naukowej, komitetów naukowych, warunki składania manuskryptów, instrukcje dla autorów, recenzentów, polityka wydawnicza, etyka wydawnicza, ISSN, e-ISSN, dostęp do treści poszczególnych artykułów, pole wyszukiwawcze umożliwiające użytkownikom przeszukiwanie treści publikowanych artykułów oraz Czasopisma. Treści poszczególnych zeszytów/numerów powinny zostać udostępnione we własnym serwisie internetowym w terminie do 6 tygodni od dnia otrzymania zaakceptowanych do publikacji plików od Właściciela Czasopisma, zgodnie z harmonogramem wydawniczym. Świadczenie usług dla użytkowników dot. zawartości dystrybuowanych w Czasopiśmie, takich jak: przeszukiwanie publikowanych treści, ustawianie alertów dla użytkowników o pojawieniu się nowych artykułów, personalizacja wyszukiwań itp. Konfiguracja strony internetowej Czasopisma w celu jej indeksacji w przeglądarkach internetowych, e.g. Google. Zapewnianie dystrybucji Czasopism do bibliotek poprzez platformę internetową. Ujmowanie publikowanych treści w repozytoriach pełnotekstowych. Ujmowanie publikowanych treści w serwisach wyszukiwania. Ujmowanie publikowanych treści w katalogach otwartego dostępu (open access directories), takich jak DOAJ, EBSCO Discovery Service, Microsoft Academic, WorldCat/OCLC, Primo Central – ExLibris i dostarczanie metadanych do tych serwisów. Świadczenie usługi długoterminowej archiwizacji. Indeksacja artykułów opublikowanych w Czasopiśmie objętym usługą w serwisach abstraktowych i indeksowych (w tym Scopus). Aktualizowanie listy serwisów abstraktowych w porozumieniu z Właścicielem/ Redakcją/Redaktorem Czasopisma na koniec każdego rocznego okresu świadczenia usługi. Usługi szkoleniowo-konsultingowe: Szkolenie przedstawicieli Właściciela Czasopisma: Redakcji/Redaktora Czasopisma w zakresie obsługi serwisu internetowego Czasopisma. Doradztwo w zakresie zwiększenia liczby cytowań dostarczanych artykułów, w celu uzyskania, utrzymania i stałego podwyższania wartości Impact Factor, CiteScore, SNIP, SJR Czasopisma, zwiększenia liczby linków referencyjnych. Zapewnianie rocznych raportów o stanie Czasopisma w minionym okresie, zawierające co najmniej następujące dane: liczba baz, w których zdeponowane zostały artykuły wraz z datami deponowania, wykaz aplikacji do baz i serwisów indeksacyjnych z wyszczególnieniem skutecznych, wypracowanych wskaźników cytowalności, pozycja w rankingach (Impact Factor, SNIP – od czasu jego przyznania, index H, CiteScore, SJR), statystyki dotyczące liczby odbiorców akcji marketingowo-promocyjnych. Tworzenie listy serwisów abstraktowych i pełnotekstowych adekwatnych do zakresu tematycznego Czasopisma, które mogą indeksować czasopismo oraz aplikowanie do nich w imieniu Redakcji Czasopisma. Aktywne poszukiwanie nowych baz oraz serwisów (co najmniej 2 nowych rocznie) adekwatnych do zakresu tematycznego Czasopisma. Przeprowadzenie wstępnej oceny czasopisma przed aplikacją do serwisów Clarivate Analytics, Scopus pod kątem kryteriów określonych przez te bazy. Występowanie z wnioskiem o umieszczenie czasopisma w międzynarodowych bazach indeksujących światowe piśmiennictwo jak Clarivate Analytics. Usługi marketingowe: Zapewnianie kampanii mailingowych skierowane do potencjalnych autorów z wiodących międzynarodowych i polskich ośrodków naukowych („call for papers”) . Przeprowadzenie kampanii mailingowych do najbardziej cytowanych autorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ, Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach