Przetargi.pl
Świadczenie usług wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu „Za życiem” - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Powiat Łęczyński ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815315335
 • Data zamieszczenia: 2022-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczyński
  Al. Jana Pawła II 95
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 815315335
  REGON: 430411233
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu „Za życiem” - Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem – Terapeuta Integracji Sensorycznej2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 115 godzinZakres obowiązków Terapeuty Integracji Sensorycznej:Po powołaniu w skład zespołu Specjalistów na podstawie stwierdzonej niepełnosprawności dziecka, ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodzin.Nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań, Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla terapeuty Integracji Sensorycznej,.Ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodziny,Wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodzinyPlanowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach