Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z obiektów „Uzdrowiska Krynica-Żegiestów” S.A. w Krynicy-Zdroju

Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, Nowotarskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 712 395 , fax. 184 715081
 • Data zamieszczenia: 2020-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A.
  Nowotarskiego 9/4
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 184 712 395, fax. 184 715081
  REGON: 49190027500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z obiektów „Uzdrowiska Krynica-Żegiestów” S.A. w Krynicy-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z obiektów „Uzdrowiska Krynica-Żegiestów” S.A. w Krynicy-Zdroju w tym: - odbiór, transport zmieszanych odpadów komunalnych - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych Szacunkowa ilość nieczystości stałych w ciągu roku wynosi około 1300 m3, w tym odpady segregowane około 200 m3. Częstotliwość wywozu oraz ilość pojemników na odpady segregowane określa Załącznik nr 4 do SIWZ. Częstotliwość wywozu odpadów wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach