Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.28.2020.U

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.28.2020.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 3 zadania częściowe. Zamówienie zostało podzielone na 3 części tj.: 1) Zadanie częściowe nr 1 Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ulanowice, gmina Otmuchów, powiat nyski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 180/1 o powierzchni 0,0386 ha z a.m. 2, przeznaczonej jako teren zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach. Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego, a zbyciem jej na rzecz osób trzecich, tytułem zwrotu wartości tej nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 396 ze zm.). Pozostałe informacje. • Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu. • Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 2) Zadanie częściowe nr 2 Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Niewodniki, gmina Dąbrowa, powiat opolski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 232/1 o powierzchni 2,2892 ha z a.m. 1, przeznaczonej częściowo pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (8.2 MU), częściowo pod zabudowę usługową (8.2 U). Wycenie podlega sam grunt bez nasadzeń drzew i wszelkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości. Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego, a nie wykorzystaniem jej zgodnie z celem przekazania, tytułem zwrotu wartości tej nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 396 ze zm.). Pozostałe informacje. • Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu. • Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 3) Zadanie częściowe nr 3 Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dobrzeń Wielki, gmina Dobrzeń Wielki, powiat opolski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1336/196, 1334/196, 1309/197 o łącznej powierzchni 0,3229 ha z a.m. 4. Działki nr 1336/196 i 1309/197 przeznaczone są pod drogi wewnętrzne KDW, działka nr 1334/196 przeznaczona pod teren rolniczy R. Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego w dniu 01.06.2010r., a nie wykorzystaniem jej zgodnie z celem przekazania, tytułem zwrotu wartości tej nieruchomości zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 poz. 396 ze zm.). Pozostałe informacje. • Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu. • Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym 3.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach