Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: zamiatania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdp-olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: zamiatania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: zamiatania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2019 roku”. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne, 90.61.00.00-6 – Usługi sprzątania i zamiatania ulic, 90.61.10.00-3 – Usługi sprzątania ulic, 90.61.20.00-0 – Usługi zamiatania ulic, 45.11.12.13-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie powiatu oleśnickiego. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybrane przez siebie zadania / zadanie. 4. Usługi będą polegały na mechanicznym i ręcznym zamiataniu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie miasta Syców oraz miasta Twardogóra, w szczególności: ZADANIE NR 1 – drogi powiatowe w m. Syców i Nowy Dwór: zamiatanie dróg powiatowych na terenie m. Syców i Nowy Dwór, w poniższych lokalizacjach: droga powiatowa nr 1500D ul. Oleśnicka – 7618 m2; droga powiatowa nr 1500D ul. Kolejowa – 8534 m2; droga powiatowa nr 1496D ul. Daszyńskiego – 6678 m2; droga powiatowa nr 1495D ul. Komorowska – 7140 m2; droga powiatowa nr 1502D ul. Polna – 2229 m2. Maksymalna ilość usług: do 32199 m2. ZADANIE NR 2– drogi wojewódzkie w m. Syców: zamiatanie dróg wojewódzkich na terenie m. Syców, w poniższych lokalizacjach: droga wojewódzka nr 449 ul. Kaliska – 5562 m2; droga wojewódzka nr 449 ul. Kępińska – 3969 m2; droga wojewódzka nr 449 ul. Szosa Kępińska – 7857 m2. Maksymalna ilość usług: do 17388 m2. ZADANIE NR 3 – drogi powiatowe w m. Twardogóra: zamiatanie dróg powiatowych na terenie m. Twardogóra, w poniższych lokalizacjach: droga powiatowa nr 1470D ul. Oleśnicka – 4260 m2; droga powiatowa nr 1470D ul. 1 Maja – 2160 m2; droga powiatowa nr 1480D ul. Wrocławska – 7680 m2; droga powiatowa nr 1451D ul. Trzebnicka – 1606 m2; droga powiatowa nr 1479D ul. Leśna – 7920 m2. Maksymalna ilość usług: do 23626 m2. ZADANIE NR 4 – drogi wojewódzkie w m. Twardogóra: zamiatanie dróg wojewódzkich na terenie m. Twardogóra, w poniższych lokalizacjach: droga wojewódzka nr 448 ul. Wielkopolska – 4575 m2; droga wojewódzka nr 448 ul. Ratuszowa – 2320 m2; droga wojewódzka nr 448 ul. Plac Piastów – 1080 m2; droga wojewódzka nr 448 ul. 1 Maja – 1296 m2; droga wojewódzka nr 448 ul. Wojska Polskiego – 1680 m2. Maksymalna ilość usług: do 10951 m2. Zadania nr 1-4 obejmują zamiatanie mechaniczne ulic na całej ich szerokości w przypadku gdy chodnik występuje po obu stronach drogi lub połowy jezdni, gdy chodnik występuje po jednej stronie drogi oraz ręczne zamiatanie w zakresie do 20% łącznej powierzchni. W ofercie należy podać cenę jednostkową (niezmienną przez cały okres trwania umowy) za 1 m2 zamiatania mechanicznego wraz z zamiataniem ręcznym. Zamiatanie należy wykonywać raz w miesiącu w okresie maj – październik 2019 r. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: sprzęt do zamiatania: zamiatarka wyposażona w urządzenie zraszające, szczotki ręczne – pozostałości po zamiatarce należy sprzątnąć ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w zadaniu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 5. Wartość poszczególnych prac będzie naliczana przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie. 6. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych za wykonanie zakresu poszczególnych zamówień częściowych. 7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiste zlecone i wykonane prace. 8. Zakres prac będzie ustalany każdorazowo przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 9. Wykonawca przystąpi do wykonania prac niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego ilości i zakresu prac. Termin wykonania poszczególnych prac określi osoba nadzorująca ze strony Zamawiającego. 10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 11. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faks oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 12. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia następować będzie według faktycznie wykonywanych jednostek rzeczowych prac (obmiar) po ryczałtowej cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej na podstawie przedstawionego protokołu odbioru prac. 13. Zamawiający zastrzega sobie wprowadzenie zmian dotyczących wielkości przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, niewykorzystanie pełnej kwoty umowy. 14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 15. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wobec osób trzecich, za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę ilości i zakresu przedmiotu zamówienia, odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe u osób trzecich na skutek nie wykonania przedmiotu zamówienia, ponosi Wykonawca. 18. Przekazanie ilości i zakresu przedmiotu zamówienia odbywać się będzie pisemnie za pomocą sporządzonego protokołu. 19. Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować usługi aby nie wywołały one uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. 20. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi w wyznaczonym terminie do realizacji przedmiotu zamówienia (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) w terminie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania zlecenia, skutkować będzie to rozwiązaniem umowy, a co za tym idzie wszelką odpowiedzialność z tytułu niewywiązania się z przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 21. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zachowanie wszystkich norm bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej (ogrodzenia, budynki, mienie znajdujące się w obrębie robót itp.). 22. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP określił w rozdziale 26 SIWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 23 W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany przedmiotu zamówienia, ceny wykonania przedmiotu zamówienia, obniżenia jakości. 24 UWAGA: Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i art. 29 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach przetargowych. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów, systemów, urządzeń i wyposażenia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji przetargowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji przetargowej mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zamówienia zgodnie z dokumentami przetargowymi oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz oferty przygotowany dla zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (obowiązkowy dokument, który musi zostać wypełniony i załączony do oferty znajduje się na stronach 1-5); c) zestawienie cenowe – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; d) dokument, z którego wynika upoważnienie osoby / osób do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach