Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników, poboczy, rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2021 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2021-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników, poboczy, rowów dróg wojewódzkich dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg wojewódzkich na terenie powiatu oleśnickiego z podziałem na 5 części (zadań) których zakres i podział określa tabela zawarta w ust. 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi będą polegały na wykaszaniu trawników, poboczy, rowów wraz z obkoszeniem znaków, barier energochłonnych, przy drogach wojewódzkich nr 340,451,396,368,373,448,449 w szczególności: Wykaszanie poboczy, rowów, skarp dróg wojewódzkich nr 340,451,373,368,396,448,449 z podziałem na części (zadania) jak niżej: ZADANIE 1: - numer drogi: 396, lokalizacja: Od drogi nr 451 do granicy powiatu Oleśnickiego; szerokość koszenia: na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 50000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 451, lokalizacja: Od przejazdu kolejowego w m. Oleśnica do m. Bierutów strona prawa: do skrzyżowania z ul. Solnicką strona lewa: do cmentarza; szerokość koszenia: Na szerokość 6m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: W m. Solniki Wielkie strona lewa od końca terenu zabudowanego do przejazdu kolejowego na szerokość od krawędzi jezdni do 2m za chodnik umiejscowiony poza rowem. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 130000 (w ramach jednokrotnego koszenia) -numer drogi: 451 , lokalizacja: Od przejazdu kolejowego w m. Bierutów do granicy powiatu Oleśnickiego; szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 12000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 368; Lokalizacja: Od m. Oleśnica (wjazd na drogę serwisową przed wiaduktem) – Smardzów – granica powiatu Oleśnickiego. Wylot z m. Smardzów w kierunku drogi S8. Szerokość koszenia: Na szerokość 6m od krawędzi jezdni. Przy bitumicznych drogach serwisowych na szerokość 2m od krawędzi jezdni. Skarpy nasypów na wiadukcie koszone na całą szerokość. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 60000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 373; Lokalizacja: Od dawnej drogi DK8 do ronda na skrzyżowaniu z drogą S8; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 12000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 340; Lokalizacja: Od skrzyżowania dróg powiatowych w m. Ludgierzowice do końca m. Strzelce, Nowosiedlice – Dąbrowa – Oleśnica dawna DK8; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Na odcinku Łuczyna – cmentarz strona prawa od krawędzi jezdni do 1m za chodnik umiejscowiony poza rowem. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Na odcinku Nowosiedlice – Dąbrowa strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 2m za chodnik. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 95000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 449; Lokalizacja: Od węzła z drogą S8 Syców Wschód – ul. Szosa Kępińska – ul. Kępińska – ul. Kaliska - do granicy powiatu; Szerokość koszenia: Na szerokość 2,5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: Ul. Kępińska strona prawa do 4m poza chodnikiem. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 22000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 448; Lokalizacja: Od m. Brzostowo (skrzyżowanie z drogą w kierunku m. Pierstnica) – Nowa Wieś Goszczańska - Goszcz (do wysokości sklepu DINO) Goszcz – Twardogóra – tylko strona prawa; Szerokość koszenia: Na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka:M. Brzostowo – tylko strona prawa, w m. Nowa Wieś Goszczańska strona prawa – do 2 m za chodnik, w m. Goszcz strona lewa – do 1 m za chodnik, Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu, Szacunkowa ilość do koszenia m2: 55000 (w ramach jednokrotnego koszenia) - numer drogi: 448; Lokalizacja: Twardogóra (od wiaduktu kolejowego)– Drołtowice – Nowy Dwór – (do węzła z drogą S8 Syców Zachód); Szerokość koszenia: Na szerokość 2,5m od krawędzi jezdni. Z wyjątkiem odcinka: w m. Chełstówek strona prawa na szerokość 2,5m poza chodnik. W m. Działosza, Wielowieś, Nowy Dwór do 2m poza chodnik. Chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Odcinek Chełstówek – Gola Wielka - Drołtowice na szerokość 4 m od krawędzi jezdni, odcinek Drołtowice – Zawada – Działosza na szerokość 5m od krawędzi jezdni. Szacunkowa ilość do koszenia m2: 153500 (w ramach jednokrotnego koszenia) Szacowana ilość 589 500m2 Wykaszanie dwa razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem lub wycinką jednorocznych odrostów krzaków na szerokości wykaszania wskazanej w tabeli. W przypadku wykaszania odrostów krzaków kosami spalinowymi należy je zebrać lub zrębakować. Na terenie objętym wykaszaniem w szczególności w rowach i na skarpach występują wystające karpiny po wyciętych krzakach. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie. ZADANIE 2. Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Numer drogi: 451; Lokalizacja: Miejscowość Oleśnica ul. Klonowa ul. Sudoła ul. Krzywoustego do przejazdu kolejowego. Szerokość koszenia: Na szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ścieżki rowerowe, chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 15000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Oleśnica wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie wykonawcy. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. ZADANIE 3. Koszenie 3 razy w roku, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem trawy. Numer drogi: 451; Lokalizacja: Miejscowość Bierutów Strona prawa: od skrzyżowania z ul. Solnicką do przejazdu PKP Strona lewa: Od zatoki autobusowej przy cmentarzu do przejazdu PKP; Szerokość koszenia: Na szerokość od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. Ścieżki rowerowe, chodniki nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 8000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, na terenie miasta Bierutów wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy. Zagospodarowanie skoszonej trawy po stronie wykonawcy. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego. ZADANIE 4. Koszenie 3 razy w roku, Numer drogi: 448; Lokalizacja: Goszcz (naprzeciwko sklepu DINO) - Moszyce (koniec ścieżki rowerowej po stronie lewej za przystankiem autobusowym); Szerokość koszenia: strona lewa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa nieprzystosowana do poruszania się po niej ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 20000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. ZADANIE 5. Koszenie 3 razy w roku, Numer drogi: 340; Lokalizacja: Na odcinku Strzelce – Dobroszyce - Nowosiedlice ; Szerokość koszenia: Na odcinku Strzelce – Dobroszyce strona lewa na szerokość 5m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Dobroszyce – obwodnica Strona prawa i lewa na szerokość do 5m. Dobroszyce – Nowosiedlice strona lewa na szerokość 5m, strona prawa na szerokość od krawędzi jezdni do 1,5m poza ścieżkę rowerową. Ścieżki rowerowe nieprzystosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu. Szacunkowa ilość w ramach jednokrotnego koszenia m2: 45000 Wykaszanie trzy razy w ciągu roku traw, chwastów, wraz z wykoszeniem jednorocznych odrostów na szerokości wykaszania. Wraz z obkaszaniem słupków, znaków, barier, obrębów skrzyżowań. Na terenie objętym wykaszaniem w szczególności w rowach i na skarpach występują wystające karpiny po wyciętych krzakach. Szerokość koszenia mierzona od krawędzi jezdni w poziomie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach