Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2021 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg: wykaszania trawników dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na utrzymaniu dróg: wykaszaniu trawników dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w zakresie dróg powiatowych, na terenie powiatu oleśnickiego. Usługi będą polegały na wykaszaniu trawników przy drogach powiatowych w miejscowości Oleśnica, w szczególności w poniższych lokalizacjach: - ul. Wileńska (od ul. Lwowskiej do drogi tłuczniowej za salą sportową Gimnazjum Gminnego); - ul. Ludwikowska (od ul. Południowej do ul. Łukanowskiej); - ul. 3 Maja (od wiaduktu do ul. Reja); - ul. Wały Jagielońskie (od ul. Wałowej do ul. Wiejskiej); - ul. Wiejska (od ul. Wały Jagielońskie do ul. Stawowej); - ul. Wrocławska (od ul. Wałowej do torów PKP); - ul. Dobroszycka (od ul. Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego); - dawna droga krajowa nr 8 od ul. Wrocławskiej (stacja paliw Orlen) do m. Spalice ul. Olchowa – 2 strony; - Dawna droga krajowa nr 8 w m. Spalice od ulicy Olchowej do DK25 – 1 strona przy chodniku i ścieżce rowerowej. - ul. Armii Krajowej - ul. Kolejowa 2.1. Jednokrotne koszenie (zlecenie) obejmować będzie koszenie wszystkich lokalizacji (dróg) wskazanych w zleceniu - 1 raz w miesiącu. 2.2. Całe zadanie - usługa obejmuje maksymalnie sześciokrotne wykaszanie trawników wraz ze zgrabieniem i wywozem skoszonej trawy, tj. 1 raz w miesiącu w okresie od maja do października 2021 roku. Ostatnie koszenie w miesiącu październiku wraz ze zgrabieniem opadłych liści (zagospodarowanie i utylizacja skoszonej trawy we własnym zakresie). 2.3 Maksymalna przewidywana ilość (obejmująca 6-krotność) do skoszenia wynosi : do 45 000 m2. 2.4. UWAGA: Termin wykonania wykoszenia na szerokości minimum 2,5 m od krawędzi jezdni wynosi do 14 dni od rozpoczęcia prac, a zakończenie wykaszania całości zakresu przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie 28 dni od rozpoczęcia prac. 2.5. Wykonawca będzie dysponował odpowiednim sprzętem i personelem zapewniającym terminowe i kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia przez wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w zadaniu. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach