Przetargi.pl
„Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego”

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Północna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957470204 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
  Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957470204, fax. -
  REGON: ---
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuwmysliborz.bip.gov.pl, www.bip.powiatmysliborski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego. Zamówienie obejmuje świadczenie kompleksowych usług holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Powiatu Myśliborskiego zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ) przez 24 godziny na dobę, na parkingu strzeżonym znajdującym się na terenie Powiatu Myśliborskiego, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na parkingu strzeżonym Wykonawcy do 10 dni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach