Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w 2023 roku.

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, Chrząstowska 6A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  Chrząstowska 6A
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  REGON: 151397990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego związanego z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mieszanki dolomitowej wraz z transportem, rozplantowaniem na drodze i uwałowaniem oraz wykonanie prac związanych z kopaniem rowów i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w roku 2023. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) zakup wraz z transportem, rozplantowaniem i uwałowaniem mieszanki dolomitowej o granulacji 0-31,5 mm lub od 0 do 63mm w ilości 2000 ton, samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 12-28 Mg;b) transport różnych materiałów (np. ziemi z wykopów) samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności 6-12 Mg na odległość do 10 km w ilości do 100 kursów;c) praca równiarki drogowej wraz z obsługą operatora, polegająca na korytowaniu oraz niwelacji nawierzchni dróg w ilości do 200 godzin pracy sprzętu;d) praca koparki lub sprzętu równoważnego wraz z obsługą operatora przy kopaniu rowów lub załadunku różnych materiałów w ilości do 200 godzin pracy sprzętu;Zamawiający wymaga od wykonawcy podstawienie sprawnego sprzętu wraz z obsługą na każde wezwanie w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili przekazania powiadomienia telefonicznie lub mailowo, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w wykorzystaniu poszczególnych sprzętów/pojazdów, oznacza to, że usługi realizowane będą w zależności od potrzeb, przy czym łączna ich wartość nie może przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z zawartej z wykonawcą umowy.Minimalne ilości wykorzystania poszczególnych rodzajów sprzętu/pojazdów, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:a) Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że zrealizował (ukończył) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu dróg i łącznej wartości minimum 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);UWAGA: W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował sprzętem w postaci co najmniej:- 1 szt. samochód samowyładowczy o ładowności 6-12 Mg;- 1 szt. samochód samowyładowczy o ładowności 12-28 Mg;- 1 szt. koparko-ładowarka;- 1 szt. równiarka drogowa;- 1 szt. walec drogowy;c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:- co najmniej jedną osobą posiadającą prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów o ładowności 12-28 Mg;- co najmniej jedną osobą posiadającą prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdów o ładowności 6-12 Mg;- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu w postaci koparko-ładowarki i prawo jazdy wymagane przepisami;- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi sprzętu w postaci równiarki drogowej i prawo jazdy wymagane przepisami;UWAGA: Wykonawca może wykazać te same osoby, pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych powyżej uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach