Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Dydnia oraz z Ulucza do Zespołu Szkół w Dobrej (Gmina Sanok) w roku szkolnym 2015/2016.

Gmina Dydnia ogłasza przetarg

 • Adres: 36-204 Dydnia, Dydnia 224
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4303002, 4308154 , fax. 013 4303194
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dydnia
  Dydnia 224 224
  36-204 Dydnia, woj. podkarpackie
  tel. 013 4303002, 4308154, fax. 013 4303194
  REGON: 37044021200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadydnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Dydnia oraz z Ulucza do Zespołu Szkół w Dobrej (Gmina Sanok) w roku szkolnym 2015/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjów i szkół podstawowych na terenie Gminy Dydnia oraz z Ulucza do Zespołu Szkół w Dobrej (Gmina Sanok) w roku szkolnym 2015/2016 na niżej wymienionych trasach: Rok szkolny 2015/2016: Krzywe - Dydnia (4km) - 26 uczniów Krzemienna - Dydnia (4 km) - 22 uczniów Niewistka - Dydnia (8,5 km) - 18 uczniów Obarzym - Dydnia (7 km) - 25 uczniów Temeszów - Dydnia (6 km) - 19 uczniów Jabłonka - Dydnia (6 km) - 37 uczniów Ulucz - Dobra (4 km) - 6 uczniów Wydrna - Niebocko (10 km) - 23 uczniów Grabówka - Niebocko (7 km) - 22 uczniów Końskie - Dydnia (6 km) - 2 uczniów Witryłów - Dydnia (6 km) - 5 uczniów Jabłonka - Niebocko (4 km) - 2 uczniów Uczniowie placówek oświatowych będą korzystać z przewozu na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach