Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich

Urząd Gminy w Radowie Małym ogłasza przetarg

 • Adres: 72-314 Radowo Małe, Radowo Małe
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 972 222, , fax. 913 972 159
 • Data zamieszczenia: 2020-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Radowie Małym
  Radowo Małe 21
  72-314 Radowo Małe, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 972 222, , fax. 913 972 159
  REGON: 81056118300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radowomale.pl, www.bip.radowomale.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, realizowanym w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Przedmiot zamówienia obejmuje dni nauki szkolnej w 2021 roku. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać licencję na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r., o transporcie drogowym – (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach