Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i uczniów, w tym również niepełnosprawnych, z terenu gminy Kłoczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Kłoczew ogłasza przetarg

 • Adres: 08-550 Kłoczew, Długa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłoczew
  Długa 67
  08-550 Kłoczew, woj. lubelskie
  tel. 257 543 199, , fax. 257 543 199
  REGON: 71158224000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.kloczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i uczniów, w tym również niepełnosprawnych, z terenu gminy Kłoczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie transportu osobowego – przewóz dzieci i uczniów, w tym również niepełnosprawnych, z terenu gminy Kłoczew do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa odrębne zadania: 2.1. Część I – Dowóz dzieci i uczniów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie gminy Kłoczew oraz ich odwóz po odbytych zajęciach w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych zakupionych u Wykonawcy zadania. 2.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.1.2. Planowany harmonogram przewozu uczniów do szkół na terenie gminy Kłoczew zawiera Załącznik Nr 5a do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.2. Część II – Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością ruchową, do placówek oświatowych z siedzibą poza terenem Gminy Kłoczew w roku szkolnym 2020/2021, rozliczany na podstawie kwoty ryczałtowej za dzień świadczenia usługi. 2.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.2.2. Planowany harmonogram przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół z siedzibą poza terenem gminy Kłoczew zawiera Załącznik Nr 5b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 3.1. 60130000 – 8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób, 3.2. 60100000 – 9 Usługi w zakresie transportu drogowego 3.3. 60112000 – 6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 3.4. 60114000 – 1 Nieregularny transport osób 4. Klauzula zatrudnienia. 4.1. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 4.2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 4.3. Obowiązek wskazany w pkt 4.1 dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia przekaże Zamawiającemu oświadczenie że pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt 4.1 są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem liczby pracowników. 4.5. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w pkt 4.1, Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.4. 4.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi na umowę o pracę. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, umożliwiających sprawdzenie czy osoby, o których mowa w pkt 4.1, 4.2 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 5.1. oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w pkt 5 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy stwierdzony przypadek; 5.2. odmowy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 4.3, 4.4, – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy stwierdzony przypadek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Formularz ofertowy – wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, 4.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy). 4.3. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach