Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - Dobre Zabrze - poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. M. C. Skłodowskiej 10
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - Dobre Zabrze - poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozdział III. SIWZ: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń dla Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o., dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - Dobre Zabrze - poprawa ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPSL.08.03.02-24-0379/18-002. Sygn. sprawy DZP/03PN/2020 Świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń obejmuje: • Pakiet nr 1 - Szkolenie z radzenia sobie ze stresem - działanie edukacyjno-szkoleniowe, • Pakiet nr 2 - Szkolenie z bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3. Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) zaoferują termin płatności do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, 2) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5A, 5B, 5C do SIWZ, 3) wykonają usługę szkolenia zgodnie z przedmiotem zamówienia i wymaganiami opisanymi w załączniku nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Rozdział XIX. SIWZ: 1.1 Ustala się wadium w wysokości 2 460,00 zł w podziale na części: Pakiet nr 1- 1 310,00zł Pakiet nr 2 – 1 150,00zł Szczegółowe informacje w sprawie wymagań dotyczących wadium zostały określone w Rozdziale XIX SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział XIII. SIWZ: 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3 oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 4.1.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 2A do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokument o którym mowa w pkt 4.3. zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 4.3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ), oraz w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów) zgodnie z art. 24 aa ustawy: 4.3.1. Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca w wykazie stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ wskaże osoby, którymi będzie dysponował, wówczas musi załączyć do oferty pisemne zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; 4.3.2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należy wykazać co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń, wraz z podaniem ich przedmiotu, ilości uczestników szkolenia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załacznikiem nr 7 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług mogą być m.in. poświadczenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku nadal wykonywanych usług poświadczenie musi być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jedynie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia w przypadku usług wystarczającym jest oświadczenie Wykonawcy; Uwaga (dotycząca wszystkich oświadczeń i dokumentów): 1) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700 t.j. z dnia 2019.04.16), 2) w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, 3) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, 4) w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Rozdział XXI. SIWZ: 2. Do oferty należy dołączyć: 2.1. Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 i 2A do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy), które należy złożyć w formie pisemnej 2.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2.4. Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XIX SIWZ; - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 2.5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach