Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody oraz sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody w Parku Wodnym Koszalin przy ul. Rolna 14

Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-436 Koszalin, Rolna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 721 60 10, , fax. 94 721 60 12
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z o.o. w Koszalinie
  Rolna 14
  75-436 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 721 60 10, , fax. 94 721 60 12
  REGON: 33024101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zos.koszalin.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody oraz sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody w Parku Wodnym Koszalin przy ul. Rolna 14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody w obiekcie Parku Wodnego w Koszalinie przy Rolnej 14 oraz sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody w zakresie określonym w § 1 wzoru umowy – załącznik nr 3. 2.Wszystkie opisane w SIWZ elementy przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy traktować jako rozwiązania "równoważne" opisywanym, których jakość i parametry techniczne nie będą gorsze od założonych. Wykonawca, powołując się na rozwiązania "równoważne" opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Asortyment równoważny winien posiadać skład chemiczny, cechy jakościowe i użytkowe identyczne (lub nie gorsze) niż wskazane przez Zamawiającego (w nazwie produktu), potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do oferty: (np: oferty katalogowe wraz z opisem, karty charakterystyki itp. na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić iż oferowany asortyment równoważny spełnia parametry przez niego opisane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymogów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie składa oświadczenia jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach