Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów

Jednostka Wojskowa Nr 4724 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Tyniecka 45
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 455 24 07 , fax. 0-12 455 25 10
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4724
  ul. Tyniecka 45 45
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 455 24 07, fax. 0-12 455 25 10
  REGON: 12086371600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jw4724.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów: 1) zadanie nr 1 - wykonanie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów marki Mercedes; 2) zadanie nr 2 - wykonanie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących autobusów marki Man; 3) zadanie nr 3 - wykonanie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących samochodów ciężarowych i przyczep; 4) zadanie nr 4 - wykonanie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących samochodów osobowych; quadów i motocykli; 5) zadanie nr 5 - wykonanie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów marki Toyota. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: [1] Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. [2] Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 2% wartości brutto realizowanego zadania (zaokrąglona do pełnych złotych). 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed terminem jej podpisania, wskazanym przez Zamawiającego w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: Narodowy Bank Polski; numer konta: 08 1010 1270 0051 5113 9120 1000; na adres: Jednostka Wojskowa Nr 4724, ul. Tyniecka 45; 30-901 Kraków; z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie obsług okresowych i konserwacyjnych oraz napraw bieżących pojazdów - zad. nr _ (nr ref. ZP/03/2015). 4) Oryginał dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej (określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) Wykonawca ma obowiązek zdeponować w kasie Zamawiającego przed terminem podpisania umowy, a kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 10:00 oraz 12:00 - 14:00). 5) W przypadku wyboru Wykonawcy na realizację więcej niż jednego zadania, umowa będzie podpisana na każde zadanie oddzielnie. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdego zadania oddzielnie z wyszczególnieniem, którego zadania wpłacone zabezpieczenie dotyczy. 6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat/marża na części i materiały eksploatacyjne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw4724.wp.mil.pl; www.bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach