Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA W ROKU KALENDARZOWYM 2023

Gmina Wieczfnia Kościelna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 654 00 04
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieczfnia Kościelna
  Wieczfnia Kościelna 48
  06-513 Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie
  tel. 23 654 00 04
  REGON: 130378516
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugwieczfnia.bipgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA W ROKU KALENDARZOWYM 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna w roku kalendarzowym 2023.Odbiorcy zamówienia:1) Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich;2) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej;3) Szkoła Podstawowa w Windykach.Okres świadczenia usługi od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć wynikających z organizacji roku szkolnego, dni świątecznych, przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji, oraz w przypadku wprowadzenia ograniczeń w związku z pandemią COVID-19 obowiązkowej nauki zdalnej.Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz / odwóz uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna, w oparciu o zakupione bilety miesięczne szkolne. Bilety miesięczne obejmować będą trasy dowozu i odwozu uczniów poprzez wskazanie miejscowości oraz liczbę uczniów według Opisu przedmiotu zamówienia Tom III.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Nie dotyczy2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:a) aktualnie obowiązującą licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub posiada aktualnie obowiązujące zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólnie zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób z kierowcą.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:Nie dotyczy4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawcy:Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego, o wartości min. 130.000,00 zł bruttob) osób:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub osobami wykwalifikowanymi do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;c) potencjał techniczny:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się: minimum 4 autobusami, w tym jeden o ilości miejsc siedzących w przedziale od 30 do 50, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 roku.Pojazdy do przewozu dzieci muszą spełniać wymagania techniczne dla autobusów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadały aktualny przegląd techniczny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach