Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie diagnostyki obrazowej dla Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie

Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, Kościuszki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 602 733 , fax. 957 602 733
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
  Kościuszki 58
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 602 733, fax. 957 602 733
  REGON: 00030670400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.debno.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie diagnostyki obrazowej dla Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy zdjęć RTG w oparciu o dane uzyskane drogą teletransmisji. Szacunkowa liczba wykonanych badań to ok. 8000 rocznie. Zamawiający zastrzega, że jest to wartość szacunkowa i nie gwarantuje Oferentowi wykonania minimalnej liczby zlecanych badań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85150000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia. Dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach