Przetargi.pl
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i działalności COS OPO w Szczyrku

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ogłasza przetarg

 • Adres: 43-370 Szczyrk, Plażowa, 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
  Plażowa, 8
  43-370 Szczyrk, woj. śląskie
  REGON: 14273335600050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i działalności COS OPO w Szczyrku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku w zakresie ryzyk majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych takich jak:a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzykb) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzykc) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnościąi posiadanym mieniemd) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdówmechanicznyche) Ubezpieczenie autocascof) Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerówg) AssistanceSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego pod względem przedmiotu ubezpieczenia określa załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem np. zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem /zezwolenie, licencje lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach