Przetargi.pl
Świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego Gmina Miasto Nowy Targ oraz pozostałych jednostek

Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34400 Nowy Targ, ul. Krzywa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 611 244 , fax. 182 662 312
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Nowy Targ
  ul. Krzywa 1
  34400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 182 611 244, fax. 182 662 312
  REGON: 52395600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ubezpieczenia komunikacyjnego Gmina Miasto Nowy Targ oraz pozostałych jednostek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług o ubezpieczenia komunikacyjnego Gmina Miasto Nowy Targ oraz pozostałych jednostek Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego w okresie od 10.01.2018 r. do 09.01.2020r. usług ubezpieczenia, w zakresie: • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym „Zielona Karta”, • ubezpieczenie Auto-casco, • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, • ubezpieczenie Assistance. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 – Opis przedmiotu Zamówienia do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Wykonawca powinien posiadać ważne zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1844, ze zmianami/.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach