Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz

Gmina Siewierz ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, Żwirki i Wigury 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326499400 , fax. 326499402
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siewierz
  Żwirki i Wigury 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 326499400, fax. 326499402
  REGON: 276258227
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Siewierz wraz z zapewnieniem opieki do szkół i placówek kształcenia specjalnego w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Czeladzi, w roku szkolnym 2022/2023.2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie Miasta i Gminy Siewierz i poza nią, transportem Wykonawcy (pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych), polegającej na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do:a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 7,b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy ul. Swobodnej 59,c) Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi z siedzibą przy ul. Szpitalnej 85 oraz dowozie powrotnym do miejsca zamieszkania, jak również zapewnienie opieki nad przewożonymi dziećmi przez specjalnie w tym celu zatrudnione osoby:- pełnoletnie mające zdolność do czynności prawnych, które dają rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do placówek oświatowych i ich powrotu,- legitymujące się zaświadczeniem o niekaralności,- nie figurujące w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,- posiadające zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania powierzonych obowiązków,- posiadające uprawnienia w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.3. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2022/2023 z przewozu do ww. placówek kształcenia specjalnego będzie korzystała następująca ilość osób:a) dowóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie: 2 osoby, w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim,b) dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Dąbrowie Górniczej: 6 osób, w tym 2 osoby na wózku inwalidzkim,c) dowóz do Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi: 17 osób.4. Długość średniej dziennej trasy, obsługiwanej przez trzy pojazdy, wynosi około 235 km. Trasy przejazdu:trasa nr 1:Dziewki – Brudzowice – Siewierz - Gołuchowice – Karsów - Będzin,szacunkowa długość linii wynosi około 80 km dziennie od pierwszego i ostatniego przystanku i z powrotem.trasa nr 2:Siewierz – Karsów – Wojkowice Kościelne – Dąbrowa Górnicza,szacunkowa długość linii wynosi około 65 km dziennie od pierwszego i ostatniego przystanku i z powrotem.trasa nr 3:Nowa Wioska – Żelisławice – Czekanka – Siewierz – Podwarpie – Marcinków – Wojkowice Kościelne – Czeladź,szacunkowa długość linii wynosi około 90 km dziennie od pierwszego i ostatniego przystanku i z powrotem.Ze względu na prowadzone prace związane z budową kładki dla pieszych, przejazd przez skrzyżowanie DK1 (później S1) z ul. Karsów w Wojkowicach Kościelnych będzie niemożliwy. W związku z powyższym trasy nr 2 i 3 mogą ulec zmianie adekwatnie do aktualnych objazdów.5. Przewóz odbywać się będzie w godzinach porannych między 6.15 a 8.00 oraz w godzinach popołudniowych między 13.00 a 15.30 wg trasy ustalonej przez Zamawiającego. 6. Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema pojazdami w dobrym stanie technicznym, wyposażonymi w sprawną klimatyzację, nie starszymi niż 10 lat, dostosowanymi do przewożenia wózków inwalidzkich, co łączy się z koniecznością posiadania sprzętu niezbędnego przy jego załadunku, w tym:- 1 pojazd do przewozu minimum 5 dzieci (w tym co najmniej 1 stanowisko przystosowane do przewozu osób na wózku inwalidzkim,- 1 pojazd do przewozu minimum 9 dzieci (w tym co najmniej 2 stanowiska przystosowane do przewozu osób na wózku inwalidzkim),- 1 pojazd do przewozu minimum 17 dzieci.7. Opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. Opiekunem może być osoba pełnoletnia, która jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.8. Przewóz dzieci powinien odbywać się dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2012 r. (nie starszymi niż 10 lat).9. Pozostałe warunki zamówienia:1) Transport jest organizowany wyłącznie w dni nauki szkolnej w roku 2022/2023. W uzasadnionych wypadkach transport uczniów na terenie Miasta i Gminy Siewierz może być organizowane w dni wolne od zajęć dydaktycznych, jeżeli w takim terminie odbywają się przedsięwzięcia szkolne, które zostały wymienione powyżej. 2) W przypadku awarii pojazdu czas zapewnienia pojazdu zastępczego nie może przekroczyć 60 minut. W przypadku nie zapewnienia pojazdu zastępczego, Wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. Wykonawca ponosi:- koszty utrzymania pojazdów, w szczególności koszty zakupu paliwa,- koszty bieżącej eksploatacji i napraw,- koszty zatrudnienia i szkolenia kierowców.3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości tras wynikające z aktualnych potrzeb w tym zakresie.4) Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów służących do przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych lub nieprzewidzianych przeszkodach w należytym wykonaniu umowy.5) Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za:- zapewnienie transportu dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie zapewnienie kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,- stan techniczny pojazdów, aktualne przeglądy techniczne, ubezpieczenie oraz punktualność dowozów,- wyposażenie pojazdów w telefon komórkowy, który będzie służył między innymi do informowania rodziców o zaistniałej nagłej awarii.6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących transportowanych dzieci, pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku ze świadczonymi usługami, w tym także związanych z ruchem pojazdów mechanicznych.7) Przy każdym transporcie Wykonawca zobowiązany jest na prośbę osoby odpowiedzialnej ustanowionej przez Zamawiającego, do przedłożenia aktualnych dokumentów i uprawnień potrzebnych do realizacji zamówienia (oryginały: prawo jazdy, oświadczenie – poświadczenie spełnienia przez kierowcę wymagań dotyczących transportu osób, dowód rejestracyjny, zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – obszar prowadzenia przewozów: Rzeczpospolita Polska).8) Stan techniczny pojazdów musi spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsc siedzących oraz wygody i należytej obsługi, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów.9) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia trzeźwości kierowcy oraz stanu technicznego pojazdów Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.10) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania odpowiednich służb, celem sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. W przypadku stwierdzenia, że pojazd jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego standardu Zamawiający ma prawo żądać podstawienia w najszybszym możliwym czasie autokaru sprawnego o wymaganym standardzie a Wykonawca ma to żądanie spełnić. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku Zamawiający na koszt wykonawcy podstawi sprawny autokar o wymaganym standardzie od innego podmiotu.11) Rozliczenie zamówienia będzie następowało w okresach miesięcznych zgodnie z rzeczywistą ilością przejechanych kilometrów. Zamawiający nie płaci Wykonawcy za kilometry dojazdowe i zjazdowe z poszczególnych tras, ani za czas postoju między trasami.12) Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji zamówienia do posiadania:- aktualnego zezwolenia uprawniającego do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ,- polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków,- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania ze środków transportu zbiorowego.14) Kierowcy realizujący wykonanie przedmiotu zamówienia powinni posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę i umiejętności.15) Wykonawca jest zobowiązany przez okres realizacji zamówienia do ubezpieczenia dowożonych uczniów i wychowanków od następstw nieszczęśliwych wypadków.16) Nie dopuszcza się aby Wykonawca w takcie realizowania przewozu przewoził inne osoby niż dzieci wskazane przez Zamawiającego oraz inne osoby niż wyznaczone do realizacji zamówienia. 17) Pojazdy służące do przewozu dzieci muszą być w pełni sprawne, spełniać wymogi bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), posiadać pasy bezpieczeństwa oraz aktualne badania techniczne i aktualną polisę ubezpieczeniową.18) Zamawiający zastrzega sobie modyfikację tras oraz zmianę liczby dowożonych osób w czasie trwania umowy. W szczególności możliwa jest zmiana trasy, w tym jej wydłużenie z uwagi na przebudowy i remonty dróg, zmiany organizacji ruchu i itp.19) Zmiana osób wyznaczonych przez Wykonawcę do świadczenia usług (kierowców/opiekunów) na inne osoby jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (na skutek zdarzeń losowych, utraty uprawnień itp.) pod warunkiem wykazania uprawnień i spełnienia innych wymogów w zakresie nie mniejszym niż wskazane w SWZ.20) Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach