Przetargi.pl
„Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

Gmina Kampinos ogłasza przetarg

 • Adres: 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 725-00-40, , fax. 0-22 725-04-44
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kampinos
  ul. Niepokalanowska 3
  05-085 Kampinos, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 725-00-40, , fax. 0-22 725-04-44
  REGON: 53639600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”, (z wyjątkiem dni świątecznych ) w godzinach umożliwiających przybycie dzieci i młodzieży do szkoły a także ich powrotu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z terenu Gminy Kampinos w ramach świadczenia usługi przewozu osób na liniach komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych przystanków do placówki oświatowej Gminy i z powrotem od dnia 01.09.2020 r. do dnia25.06.2021 r. oraz normalnych biletów miesięcznych dla opiekunów zatrudnionych przez Zamawiającego w celu sprawowania opieki w czasie przewozu. (Sugerowany rozkład jazdy (przywozy i odwozy) stanowi załącznik nr 8). Rozkład jazdy może odbiegać od załączonego z tym jednak, że musi zagwarantować punktualny dowóz i odwóz dzieci do i ze szkoły, w tym w soboty jeżeli w szkole odbywać się będą zajęcia z powodu odrabiania innego dnia nauki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku WBS o/Kampinos nr rachunku 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu FZ.271.20.2020.PN pn. „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji musi wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji , jak i pozostałych członków konsorcjum. 8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: a) Licencje uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach