Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi połączeń telefonicznych (stacjonarnych) oraz dostępu do Internetu (stacjonarnego)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 07 ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661-72-72
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 07
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661-72-72
  REGON: 367849538-00160
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi połączeń telefonicznych (stacjonarnych) oraz dostępu do Internetu (stacjonarnego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ciągłe świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi połączeń telefonicznych (stacjonarnych) oraz dostępu do Internetu (stacjonarnego); 2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych i faksowych (stacjonarnych) dotyczy poniżej określonych lokalizacji: 1) 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2 – biuro (88 nr telefonicznych), 2) 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 – biuro (8 nr telefonicznych), 3) 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 – archiwum (3 nr telefoniczne), 4) 26-900 Kozienice, ul. Sportowa 2 – biuro (2 nr telefoniczne), 5) 06-408 Krasne, ul. Mickiewicza 36 – (4 nr telefoniczne), 6) 81-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 81 – (2 nr telefoniczne); 3. Zakres usług telekomunikacyjnych obejmuje: 1) stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii VoIP w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie oraz w Sekcjach Zamiejscowych, poprzez skonfigurowanie systemu oraz aparatów telefonicznych (dotyczy to również konfiguracji na stanowiskach sekretarskich - 2 szt. i w gabinetach Dyrektorów – 4 szt. połączeń typu sekretariat – Dyrektor), uruchomienie wirtualnej centrali oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z uruchomieniem pełnej funkcjonalności systemu VoIP. Zamawiający dysponuje telefonami Voip-owymi oraz telefonami analogowymi wraz z bramkami VoIP; 2) zachowanie obecnych numerów telefonów i przeniesienie przedmiotowych numerów w przypadku zmiany dotychczasowego operatora: Obecnie operatorem, który świadczy usługę telefonii stacjonarnej: jest Wykonawca Telestrasa S.A.; 3) zagwarantowanie Zamawiającemu w ramach abonamenty nielimitowanej liczby minut na telefony stacjonarne oraz telefony komórkowe. Informacja: W 2017r. w Oddziale Terenowym Warszawa średniomiesięczna ilość czasu połączeń na telefony stacjonarne i komórkowe wynosiła 5 076 minut. Wskazana liczba minut została przyjęta do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego czasu realizowanych połączeń w okresie realizacji zamówienia i nie może mieć wpływu na cenę abonamentu oraz nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy; 4) zagwarantowanie Zamawiającemu bezpłatnych połączeń na numery alarmowe; 5) blokada połączeń dla których przewidziana jest opłata poza abonamentem o którym mowa w pkt 3 np. 0-70…,, 0-801 przy jednoczesnej możliwości zachowania bezpłatnego jej usunięcia; 6) uruchomienie usług wirtualnego faksu (kierowanie faksów na e-mail, wysyłanie faksów z e-maila) – 7 nr telefonicznych, 7 wskazanych adresów e-mail, na które będą przesyłane faksy: a) Warszawa, Pl. Bankowy 2 – 2 nr telefonicznych, 2 wskazanych adresów e-mail; b) Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62, biuro – 1 nr telefoniczny, 1 wskazany adres e-mail; c) Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62, archiwum – 1 nr telefoniczny, 1 wskazany adres e-mail; d) Kozienice, ul. Sportowa 2 – 1 nr telefoniczny, 1 wskazany adres e-mail; e) Krasne, ul. Mickiewicza 36 – 1 nr telefoniczny, 1 adres wskazany e-mail; f) Siedlce, ul. Poniatowskiego 81 – 1 nr telefoniczny, 1 adres wskazany e-mail; 7) bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy dla każdej lokalizacji oraz billing dla każdego numeru załączane do faktury VAT; 8) zagwarantowanie zamawiającemu możliwości zwiększenia liczby numerów do 140 szt., w ramach obowiązującego abonamentu, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów; 9) zagwarantowanie Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu obsługi serwisowej 4. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dotyczy poniżej określonych lokalizacji: 1) 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 – biuro; 2) 26-900 Kozienice, ul. Sportowa 2 – biuro; 3) 06-408 Krasne, ul. Mickiewicza 36 – biuro; 4) 81-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 81 – biuro; 5. Zakres usług Internetu obejmuje: 1) Uruchomienie usługi dostępu do Internetu z parametrami: a) minimum dwa stałe zewnętrzne adresy IP na każdą lokalizację; b) urządzenie dostępowe (np.: modem ADSL) musi posiadać port LAN RJ-45 na którym będą wystawione urządzenia (routery Zamawiającego) z adresami zewnętrznymi; c) prędkość Internetu: 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 – biuro: min. 10/1 Mb/s (download/upload); 26-900 Kozienice, ul. Sportowa 2: biuro – min. 6/1 Mb/s (download/upload); 06-408 Krasne, ul. Mickiewicza 36: min. 6/1 Mb/s (download/upload); 81-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 81 – biuro: min. 6/1 Mb/s (download/upload); d) brak limitów transferowych (ilość wysłanych i odebranych danych); 2) obecnie operatorem, który świadczy usługę Internetu: jest Wykonawca Telestrasa S.A.; 3) bezpłatny comiesięczny rachunek szczegółowy dla każdej lokalizacji załączany do faktury VAT; 4) zagwarantowanie Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu obsługi serwisowej; 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) jednej osoby przez cały okres realizacji Umowy, wykonującej czynności polegające na koordynacji prac związanych z realizacją Umowy oraz reprezentowaniu Wykonawcy w trakcie jej realizacji; 7. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby o której mowa w pkt 6 na podstawie umowy o pracę. W trakcie realizacji Umowy na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wraz z kopią zanonimizowanej umowy o pracę dla ww. osoby. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium; Wysokość wadiów: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych) - w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie: nr 68 1130 1017 0020 1235 6920 0001
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 poz. 1907 z późn. zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) formularz ofertowy; 2) niezbędne pełnomocnictwa; oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach