Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-012 Bydgoszcz, pl. Piastowski 4a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 320 24 00 , fax. 52 321-42-40
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy
  pl. Piastowski 4a 4a
  85-012 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 320 24 00, fax. 52 321-42-40
  REGON: 00087034000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Organ nadzoru nad warunkami pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy polegającym na: 1.Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową w postaci 9 linii analogowych i 7 linii cyfrowych (DDI , MSN). 2. Świadczenie usług telefonicznych w zakresie połączeń wychodzących: lokalnych i strefowych, połączeń alarmowych, międzystrefowych (międzymiastowych), połączeń do sieci komórkowych oraz do innych sieci publicznych takich jak: połączenia z biurami numerów, linie informacyjne, itp. 3.Świadczenie usług faksowych. 4. Możliwości ograniczenia ruchu wyjściowego polegające na blokowaniu wybranych przez Zamawiającego połączeń wychodzących np. połączeń międzynarodowych, zaczynających się na 0-700, 0-800, 0-300 itp. Usługa blokowania połączeń wskazanych przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy zrealizowana zostanie przez Wykonawcę nieodpłatnie. 5. Powyższe usługi świadczone będą w siedzibie Okręgowego Inspektoratu w Bydgoszczy oraz jego Oddziałach w Toruniu i Włocławku. Wszystkie stałe dostępy muszą umożliwiać wykorzystanie dwukierunkowe, dla ruchu przychodzącego i wychodzącego połączeń. Linie dostępowe muszą być doprowadzone bezpośrednio do central telefonicznych. Do realizacji stałych dostępów Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę dostępów do publicznej sieci we własnym zakresie zasobów linii kablowych oraz systemów teletransmisyjnych, odpowiednich technicznie do realizacji dostępów. Dostępy muszą być zawarte w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach