Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie II - świadczenie usługi dostępu do internetu.

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 00052483200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie II - świadczenie usługi dostępu do internetu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo Zadanie I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej na rzecz Urzędu Miasta Legionowo, w zakresie obsługi połączeń lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych oraz do sieci komórkowej i serwisów informacyjnych. Usługi muszą mieć charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Zakres świadczeń będzie obejmował zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową w postaci: 3.1. Udostępnienie przez operatora: - 1 łącza typu PRA 30B+D współpracującego przy zastosowaniu sygnalizacji DSS1 w konfiguracji punkt - punkt dla centrali cyfrowej SLICAM MAC-6400 o pojemności do 600 NN z siecią publiczną, - 10 linii analogowych, - 2 linie cyfrowe ISDN 2B+D - 1 łącze analogowe dzierżawione w relacji - ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 - ul. Jagiellońska 26B 3.2. Realizację połączeń: - lokalne i strefowe - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 12000 minut, - międzystrefowe - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 1200 minut, - międzynarodowe - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 50 minut, - do sieci komórkowych - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 7500 minut, - ulgowa infolinia 0-801- średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 150 minut, - biuro numerów - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 20 minut, - informacja miejska - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 15 minut - do telefonii internetowej - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 10 minut, - automatyczne serwisy informacyjne - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 10 minut, - numery skrócone - średni miesięczny szacunkowy czas trwania połączeń wynosi - 30 minut, - na bezpłatną linię 0-800 Podany czas trwania połączeń ma charakter szacunkowy. Rzeczywisty czas trwania połączeń może być inny i w takim przypadku nie będzie to miało wpływu na koszt połączeń. Podane dane mają służyć jedynie do zilustrowania wielkości ruchu telefonicznego. Wykonawca przy ustalaniu ceny musi mieć na uwadze fakt, że natężenie ruchu telefonicznego może ulegać zmianom w zależności od potrzeb Zamawiającego, czego nie da się przewidzieć na chwilę opracowania SIWZ. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie odszkodowawcze w przypadku zmniejszenia ruchu telefonicznego. 4. Usługi powinny obejmować: - sekundowe naliczanie czasu realizowanych rozmów telefonicznych bez naliczania opłaty wstępnej za rozpoczęte połączenia, - prezentacje numerów, - automatyczny wybór prefiksu operatora, - bezpłatne billingi na życzenie zamawiającego, - podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy, zachowanie ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie trwania umowy. zachowanie istniejącej numeracji telefonicznej realizowanej na wszystkich posiadanych przez zamawiającego łączach cyfrowych i analogowych, wykonawca gwarantuje bezpłatne przeniesienie numeracji opisanej w punkcie 5 i jej uruchomienie w swojej sieci w pierwszym dniu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy u dotychczasowego operatora. 5. Posiadane warunki techniczne: 10 linii analogowych o numerach: 774 29 63, 774 40 41, 774 28 26, 784 00 09, 784 03 19, 784 03 86, 784 04 00, 784 05 27, 784 06 45, 784 09 71 - lokalizacja ul. Aleja 3 Maja 24 Legionowo); 2 linie cyfrowe ISDN BRA 2B+D - o numerach 784 09 86, 774 23 17 - lokalizacja Straż Miejska w Legionowie ul. Jagiellońska 26 B Legionowo; 1 linia cyfrowa - łącze ISDN PRA 30B+D (30 kanałów) o numerze - 766 40 00 - lokalizacja ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 Legionowo; 1 łącze analogowe dzierżawione - w relacji ul. marsz. Piłsudskiego 41 - ul. Jagiellońska 26B 6. Wykonawca w ramach świadczenia usług zapewni zachowanie aktualnych numerów linii Zamawiającego. 7. Zamawiający wyklucza realizowanie połączeń telefonicznych w technologii alternatywnej VoIP. 8. Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjację połączeń. 9. Wykonawca zapewni ciągły 24 godzinny dostęp do serwisu dostępnego przez 365 dni w roku. 10. Zamawiający zastrzega, iż żadna z części zamówienia nie może być powierzona podwykonawcą. 11. Zamawiający dopuszcza aby regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy stanowił załącznik do umowy i obowiązywał w zakresie nie sprzecznym z zapisami umowy. Zadanie II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo drogą kablową. Wykonawca zapewni przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 24/7 drogą kablową stały dostęp do internetu o parametrach n/w. Wszelkie konserwacje, montaż, ulepszenia i inne czynności związane z urządzeniem dostępowym i łączem leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Wykonawcy wszelkich awarii, usterek, wad lub innych nieprawidłowości w świadczeniu usługi dostępu do Internetu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Wykonawcę: - całodobowo faksem, - całodobowo drogą elektroniczną, - telefonicznie w godz. 7.00 - 22.00 przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia upoważnionym pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń będących własnością Wykonawcy celem przeprowadzenia koniecznych napraw i konserwacji. Posiadane warunki techniczne: - DSL 8000 o numerze 774 28 26, - 6 łączy DSL 512 o numerach 784 00 09, 784 03 19, 784 03 86, 784 04 00, 784 05 27, 784 06 45. Wykonawca wykona usługę wg poniższych kryteriów zamawiającego w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu, które stanowią wymagania minimalne: 3.1Parametry łącza podstawowego: 1.przepustowość łącza wchodzącego - minimum 15 Mbit/s, 2.przepustowość łącza wychodzącego - minimum 800 Kbit/s, 3.pula zewnętrznych adresów IP możliwych do wykorzystania - nie mniej niż 5 adresów, 4.czas synchronizacji połączenia nie dłuższy niż minuta, 5.brak limitów transferu, 6.brak blokad portów i innych ograniczeń łącza niemożliwych do nieodpłatnego wyłączenia. 3.2. Parametry łącza II: a) przepustowość łącza wchodzącego - minimum 2 Mbit/s, b) przepustowość łącza wychodzącego - minimum 2 Mbit/s, c) łącze synchroniczne, d) pula zewnętrznych adresów IP możliwych do wykorzystania - nie mniej niż 5 adresów, e) czas synchronizacji połączenia nie dłuższy niż minuta, f) brak limitów transferu, g) brak blokad portów i innych ograniczeń łącza niemożliwych do nieodpłatnego wyłączenia. 3.3.Inne: 7.infrastruktura informatyczna przyłączy Usługodawcy nie może opierać się na sieci wifi 8.właściwości łącz muszą być wystarczające do zestawiania tuneli VPN, stosowania własnych serwerów www, poczty (POP3, IMAP, SMTP i inne) i innych typowych rozwiązań. 2.Przyłącza internetowe o przepustowości 512 Kbit/s - łącznie 7 przyłączy (1 przyłącze zostanie uruchomione w ciągu 2 m-cy od daty podpisania umowy) 1.Parametry podstawowe łącza: 1.przepustowość łącza wchodząca - minimum 512 Kbit/s, 2.przepustowość łącza wychodząca - minimum 128 Kbit/s, 3.zewnętrzny adres IP stały, 4.w przypadku zastosowania łącza synchronicznego - czas synchronizacji nie dłuższy niż minuta, 5.brak blokad portów i innych ograniczeń łącza niemożliwych do nieodpłatnego wyłączenia. 2.Inne: 1.infrastruktura informatyczna przyłącza Usługodawcy nie może opierać się na sieci wifi, 2.właściwości łącza muszą być wystarczające do zestawiania tuneli VPN i innych typowych rozwiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach