Przetargi.pl
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała w okresie do 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej: „SOPZ”), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Szczegóły określa Rozdział XV SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt 1 SIWZ, udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej uprawniającym, zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), do świadczenia usług telekomunikacyjnych będących przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia dokonana zostanie na podstawie przedłożonego aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach