Przetargi.pl
Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu tutoringu jako nowej metody nauczania dla pracowników dydaktycznych w ramach realizacji zadania 7 w projekcie: „Dolnośląscy liderzy Medycyny - wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zamówienie jest finansowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu tutoringu jako nowej metody nauczania dla pracowników dydaktycznych w ramach realizacji zadania 7 w projekcie: „Dolnośląscy liderzy Medycyny - wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zamówienie jest finansowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług szkoleniowych z zakresu tutoringu jako nowej metody nauczania dla pracowników dydaktycznych w ramach realizacji zadania 7 w projekcie: "Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Zamówienie jest finansowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z085/17/00. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany załączniku nr 2 do Siwz. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do Siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. - Dz. U. 2018, poz. 1265 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do Siwz), wypełniony przez Wykonawcę, 2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt 1-4 niniejszej Siwz, 3) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5 niniejszej Siwz – jeżeli dotyczy, 4) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, 5) Wykaz doświadczenia zawodowego trenerów (wzór – załącznik nr 3 do Siwz), wypełniony przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach