Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji biur, parkingów, chodników i terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania chodników i parkingów DOW NFZ Delegatura w Legnicy

Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (071) 7979317 , fax. (071) 7979318
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki
  ul. Joannitów 6
  50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (071) 7979317, fax. (071) 7979318
  REGON: 1544738200022
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji biur, parkingów, chodników i terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania chodników i parkingów DOW NFZ Delegatura w Legnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wartość zabezpieczonych środków przez Zamawiającego do kwoty: 57235,35 złotych BRUTTO 1. Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu jest świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji biur, parkingów, chodników, terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania chodników i parkingów DOW NFZ Delegatura w Legnicy. Usługi dotyczą utrzymania czystości w pomieszczeniach znajdujących się w budynku, w którym Zamawiający prowadzi swoją działalność, utrzymania w należytej czystości terenów zewnętrznych należących do Zamawiającego. 2. Wykonawca może złożyć jedna ofertę na całość zamówienia dotyczącą świadczenia usług w obiekcie Delegatury DOW NFZ w Legnicy, przy ul. Jana Pawła II 7, 3. Zamawiający wymaga, jeżeli Wykonawca zatrudni osoby głuchonieme, aby zapewnił on we własnym zakresie tłumacza języka migowego. Obecność tłumacza jest wymagana codziennie, Zamawiający dopuszcza, aby była to osoba świadcząca codziennie usługę. 4. Opis przedmiotu zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 90919200-4 , 90914000-7, 90620000-9, 77310000-6, 77300000-3. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności sprzątania w trakcie realizacji zamówienia były zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę (nie dopuszcza się zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż wynikającym z ilości godzin, które dany pracownik przepracuje u Zamawiającego. 1) Wykonawca zapewni właściwą obsadę pracowników do prawidłowego wykonania usługi oraz stały, codzienny nadzór nad pracą serwisu sprzątającego przez osobę koordynatora, kierującą pracownikami w czasie od rozpoczęcia do zakończenia pracy. Zamawiający dopuszcza, aby osoba ta jednocześnie wykonywała czynności związane ze sprzątaniem pomieszczeń. 2) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 3) sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: zanonimizowana (widoczne muszą pozostać: imię i nazwisko pracownika, forma zatrudnienia - umowa o pracę, wymiar czasu pracy) umowa o pracę udostępniona do wglądu Zamawiającemu, na jego żądanie w terminie 2 dni. 4) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę zatrudnienia wszystkich osób wykonujących czynności sprzątania w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: przeprowadzenie kontroli obejmującej zakres sfery działalności Wykonawcy związanej bezpośrednio z przedmiotem umowy, w tym możliwość zweryfikowania, czy osoby świadczące usługi utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego są zatrudnione na podstawie wyłącznie umowy o pracę, 5) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszystkie czynności sprzątania wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia bez mycia okien, prania wykładzin dywanowych, konserwacji posadzki (polimeryzacji). Pracownika zatrudnionego na umowę o pracę obowiązuje Kodeks Pracy, co oznacza m.in., że pracownik nie opuści stanowiska pracy bez poinformowania pracodawcy, przestrzega ustalonych godzin pracy. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 PZP, wymaga zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90914000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty, w celu dokonania oceny oferty należy dołączyć dokument: Plan zapewnienia kontroli i jakości, opisujący oferowany, bazujący na doświadczeniu Wykonawcy, sposób realizacji zamówienia, w szczególności: sposób zapewnienia kontroli i jakości, zaproponowany personel kluczowy – koordynator, doświadczenie zawodowe, zakres odpowiedzialności i zastępowalności kluczowego personelu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach